Lethal Weapon season 3 heading to ITV

Lethal Weapon season 3