Emmerdale says goodbye to village gossip Betty

Betty Eagleton, Emmerdale