Film News

Tom Hardy to play Venom for Sony’s Spider-Man franchise

Venom